Privacyverklaring

Algemene verordening gegevensbescherming Kraamzorg Judith Groenveld

Dit bestand heeft als doel het inzichtelijk maken welke persoonsgegevens worden gebruikt, met welk doel, waar en hoe ze worden opgeslagen en gebruikt en wie er toegang heeft tot deze gegevens bij:

Bedrijfsgegevens:

Kraamzorg Judith Groenveld
Oostdijk 33D
1701 DC, Heerhugowaard
Verantwoordelijk: Judith Groenveld-Feld
KvK: 3716254
KCKZ: 200247
AGB: 33-006067

Het doel van het vastleggen van persoonsgegevens:
 • Een goede uitvoering van de zorg-, en dienstverlening door Kraamzorg Judith Groenveld
 • Het vastleggen en beschikbaar stellen van gegevens, verkregen op grond van in de persoonsregistratie opgeslagen gegevens, ten behoeve van een doelmatige zorgverlening
 • Het werken aan een permanente vorm van kwaliteitscontrole
 • Het financieel afhandelen van de geleverde zorg aan de cliënt, met de cliënt dan wel met diens zorgverzekeraar
 • Het verantwoorden aan de ziektekostenverzekeraars en aan de overheid conform deze verklaring, de van kracht zijnde voorschriften en wettelijke verplichtingen
 • Het evalueren en verbeteren van de zorg en dienstverlening

Deze gegevens zijn nodig om het contact met de cliënt te kunnen onderhouden, ter verwerking naar de verzekering en voor eventuele overdracht naar andere zorgverleners (dit altijd in overleg en met goedkeuring van de cliënt).

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is naar aanleiding van uw aanvraag of zorgverlening. Hierbij houden wij ons aan de wettelijk gestelde eisen ten aanzien van bewaartermijnen (waaronder de Wet WGBO en wet WKKgz).

De cliënt heeft te allen tijde recht op inzage, op correctie (indien deze feitelijk onjuist, of voor het doel van de registratieonvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift)als ook op aanvulling van de gegevens. De cliënt is bevoegd om delen ervan te laten vernietigen binnen de wettelijke kaders (waaronder de wet WGBO) doch zal erop gewezen worden dat betreffende informatie nodig is om de zorg goed in te kunnen vullen. Tevens is de cliënt bevoegd om vastgelegde gegevens op te vragen om deze over te dragen aan anderen.

Met het ondertekenen van de Algemene Voorwaarden van Kraamzorg Judith Groenveld geeft de cliënt toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens.

Welke gegevens worden vastgelegd:
A. Intakeformulier deel 1 (tevens Zorgovereenkomst)

De gegevens die worden verzameld en vastgelegd staan op het intakeformulier dat tevens als zorgovereenkomst dient (deel 1). Dit formulier bevat de volgende gegevens:

 • Naam (voornaam, voorletters) adres en woonplaats
 • Geboortedatum zorgvrager
 • Vermoedelijke uitgerekende datum
 • Verzekeraar, polisnummer en pakket
 • BSN-nummer
 • Nationaliteit en spreektaal (dit ter inventarisatie of er bepaalde wensen zijn m.b.t. de invulling van de zorg en of er eventueel een taalbarrière is waar extra ondersteuning bij nodig is), (verwijzing naar de 2de formulier voor details)
 • Hoe de facturatie wordt afgehandeld (rechtstreeks naar de cliënt of via derden)
 • Bereikbaarheidsgegevens (telefoon, mail; ter communicatie voor, tijdens en na de zorgverlening)
 • Burgerlijke staat
 • Gewenste plaats van de bevalling, is er reden voor een medisch indicatie
 • Leiding en assistentie bij bevalling en kraambed
 • Gewenste zorg (LIP) = Landelijk Indicatie Protocol, hiermee kunnen extra uren die nodig zijn door de verloskundige worden geïndiceerd
 • Gewenste voeding
 • Gezinssamenstelling, aantal kinderen (naam en geboortedata)
 • Welke gegevens zijn verstuurd naar de cliënt: algemene voorwaarden, checklist, borstvoedingsinfo, zorgplan
 • Eventuele bijzonderheden die bij de aanmelding ter sprake komen en die verminderd privacygevoelig zijn

B. Intakeformulier deel 2

Op deel 2 van het intakeformulier staan persoonlijke gegevens die nodig zijn om de zorg goed te kunnen verlenen. Deze gegevens kunnen privacygevoelig zijn. Dit formulier bevat alleen een nummer dat correspondeert met het formulierdeel 1 (NAW-gegevens) en bevat gegevens over:

 • Wensen en ervaring ten aanzien van de bevalling en kraamzorg, medische anamnese (van toepassing op de zwangerschaps-, geboorte-, en kraamzorgomstandigheden), inventarisatie wensen en ervaringen op gebied van (borst)voeding
 • De leefsituatie (omgeving, type woning, parkeergelegenheid, huisdieren, religie indien de zorgverlener daar rekening mee moet houden)
 • Bijzonderheden t.a.v. de gezondheid, inventarisatie betreffende gebruik medicatie, alcohol, roken of drugs
 • Bijzonderheden t.a.v. psychische gezondheid (anamnese)
 • Bijzonderheden t.a.v. van reeds aanwezige kinderen
 • Inventarisatie m.b.t. de Arbowetgeving
 • Overige wensen en aandachtspunten om de zorg optimaal te kunnen verlenen

C. Kraamdossierformulieren

Formulieren uit het kraamdossier die tijdens de zorg worden ingevuld en gearchiveerd:

 • Medische gegevens van de kraamvrouw en pasgeborene (waaronder temperatuurlijsten van de kraamvrouw en pasgeborene)
 • Urenregistratie en LIP-formulier
 • Overdracht naar JGZ

D. Overige gegevens

Dit zijn de gegevens die worden aangeleverd ten behoeve van de Kwaliteitsindicatoren:

 • Op welke plaats de bevalling heeft plaatsgevonden
 • Welke voeding de baby krijgt op dag 1 en bij het afsluiten van de zorg
 • Hoeveel zorgverleners het kraambed hebben ingevuld
 • Of de geïndiceerde kraamzorguren zijn geleverd
 • Of de intake tijdig heeft plaatsgevonden

Wijze waarop de gegevens worden opgeslagen:

Kraamzorg Judith Groenveld gaat zorgvuldig om met de gegevens van het cliëntenbestand en treft de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot de beveiliging van onder andere digitale apparatuur, programma’s en de gegevens waarmee de persoonsregistratie wordt uitgevoerd.
Van het cliëntendossier is de privacygevoelige informatie gescheiden van de persoonsgegevens zodat deze apart verwerkt, verzonden en opgeslagen kunnen worden.
De papieren dossiers zullen zorgvuldig op een veilige, niet voor derden toegankelijke plaats worden opgeslagen.
Digitale bestanden worden verwerkt en beveiligd met wachtwoorden en zijn niet toegankelijk voor derden.
Kraamzorg Judith Groenveld doet er alles aan om datalekken te voorkomen. Indien er toch sprake  is van diefstal van bestanden dan zal Kraamzorg Judith Groenveld daar melding van doen aan de betreffende cliënten en instanties.

Met wie worden gegevens gedeeld:

Kraamzorg Judith Groenveld deelt cliëntgegevens alleen na toestemming van de betreffende cliënt (mits noodzakelijk in het kader van risicosignalering (volgens de Wet Meldcode) en louter met het doel de zorg voor deze cliënt zo goed mogelijk in te vullen. Hiervoor kan het zijn dat gegevens gedeeld moeten worden met een collega die de zorg (deels) overneemt of back-up is of met de verloskundige of gynaecoloog bij wie de cliënt is ingeschreven.
Ook kan het zijn dat er (na toestemming van de cliënt) gegevens worden verstrekt in een collegiaal overleg om de zorg zo optimaal mogelijk in te vullen in geval van bijvoorbeeld medische problematiek.
Gegevens (of delen van gegevens) die verwerkt zijn in het dossier worden tevens gedeeld met derden ter verwerking van de facturatie naar de verzekering van de cliënt en ter overdracht naar instanties die de zorgzullen vervolgen (over het algemeen JGZ).

Omdat elke instelling moet voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen zal een aantal gegevens moeten worden aangeleverd bij instanties die de taak hebben de verleende zorg te controleren en te toetsen.
Kraamzorg Judith Groenveld werkt met externe partijen binnen de kraamzorgsector. Hiermee zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten. Deze partijen dienen zich, zoals elke organisatie, te houden aan de AVG. Zowel Kraamzorg Judith Groenveld als de samenwerkende externe partij is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de cliënt.

Klachten inzake naleving AVG:

Indien de betrokken cliënt van mening is dat de bepalingen van deze Privacyverklaring niet worden nageleefd of indien de betrokken cliënt andere reden heeft tot klagen, dient zij zich te wenden tot de verantwoordelijke van de registratie; Judith Groenveld via judithgroenveld@live.nl.
Indien dit voor de betrokken cliënt niet leidt tot een voor haar acceptabel resultaat, kan de cliënt gebruik maken van een binnen Kraamzorg Judith Groenveld functionerende regeling voor onafhankelijke klachtenbehandeling.
De betrokken cliënt kan zich ook tot de Autoriteit Persoonsgegevens wenden met het verzoek te bemiddelen of te adviseren in haargeschil met de verantwoordelijke. Informatie hierover kunt u vinden op: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.